Privacy Statement

Download printversie

Wij respecteren uw privacy. Deze privacy verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door IJsselvliet, voor zover wij daarvoor althans als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG zijn aan te merken. IJsselvliet houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is IJsselvliet bv. Wij zijn statutair gevestigd aan de Burgemeester van Roijensingel 13, 8011 CT te Zwolle. Telefonisch kunt u ons bereiken op 038 444 96 71 en per e-mail via info@ijsselvliet.nl.

BETROKKENEN
Deze privacy verklaring geldt voor alle personen van wie IJsselvliet als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel de betrokkenen genoemd). Derhalve geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers van) klanten en (toe)leveranciers van IJsselvliet, (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van IJsselvliet, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële e-mails) van IJsselvliet.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN BRON
Wij verwerken persoonsgegevens die u, uw werkgever, uw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel aan ons heeft verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan onze website.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, salarisgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie, (e-mail) correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor IJsselvliet om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
 • Contactgegevens die u ons in eerste instantie mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals:
  • IP-nummer
   • Wanneer u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.
  • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen;
  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
  • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

RECHTSGROND

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in de artikel 6 AVG):

Toestemming
Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U heeft het recht om een reeds gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij u partij bent

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
IJsselvliet verwerkt persoonsgegevens als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij of een derde partij daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

DERDEN
Tot uw persoonsgegevens hebben slechts de medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.

Soms verleent IJsselvliet u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacy beleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacy verklaring van IJsselvliet. Het is ook mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. U dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacy verklaring van IJsselvliet.

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens IJsselvliet verrichten (zogenaamde verwerkers), zal IJsselvliet met die partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt IJsselvliet alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Wij houden een overzicht van de door ons ingeschakelde verwerkers bij.

De (hosting) partijen waarmee wij samenwerken en die daarmee (deels) toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn: Caase.com, Microsoft/O365, Sugar CRM, Visma Severa en Qonnected bv.

BEWAARTERMIJNEN
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

INFORMATIE EN RECHTEN BETROKKENEN
U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact met Jantien van Eerten via jantienvaneerten@ijsselvliet.nl.

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan horen wij dit graag. Mochten wij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

OVERIGE
Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacy verklaring aan te passen. Op onze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.