De praktijk: van strategie naar realisatie

Wij kwamen in gesprek met de dga van een snelgroeiende groothandel in de regio Zwolle. Naast verkoop, ontwikkelt en produceert dit bedrijf ook. Het gesprek ging als snel richting het vraagstuk van beheersing van de snelle groei. Niet alleen steeg de omzet, ook het aantal personeelsleden nam snel toe. Hiervoor is er recentelijk een heus managementteam gevormd.

Maar, hoe houd je nu overzicht? Hoe voorkom je dat je als dga steeds meer moet gaan managen, terwijl je hart bij het ondernemen, jouw echte passie, ligt? Welke prioriteiten moet je stellen als het gaat om jouw verdere ontwikkeling en om de ontwikkeling van het bedrijf? Antwoorden hierop zijn van groot belang voor het verdere succes van het bedrijf als basis voor verdere groei en continuïteit. Antwoorden zijn ook van belang om ondernemen leuk te laten blijven. Daar doe je het tenslotte ook voor.

Onze adviseur is begonnen met het verkennen van dilemma’s met de dga en de leden van het managementteam. Er ontstond een parallelle planning door vraagstukken voor de ondernemer en voor de onderneming. Het gaat dan over zaken als knelpunten rondom financiering, ambitie, aanbrengen van structuur door het organiseren van het werk, effect van veel nieuwe medewerkers op de cultuur van het bedrijf, enzovoort.

Gebalanceerde groei

De zoektocht naar deze antwoorden gaf aanleiding voor verder onderzoek.

Model gebalanceerde groei

Hiervoor is het hiernaast afgebeelde model voor gebalanceerde groei ter hand genomen. Met dit model kun je eenvoudig vaststellen waar knelpunten zich openbaren of worden ervaren, zonder het totaal uit het oog te verliezen.​

 

We kijken altijd naar drie aspecten:

  1. Het oranje deel: maak heldere en overtuigende strategische keuzes​;
  2. Het blauwe deel: stem de organisatie af op de gemaakte keuzes​;
  3. Het groene deel: stel management en medewerkers in staat om de gemaakte keuzes te laten werken​.

Per aspect onderscheiden we vervolgens twee deelgebieden.

Het oranje deel:
1. Ambitieus topteam: gedeelde visie en voorbeeldgedrag.
2. Heldere strategische richting: vooruit kijken en duidelijke focus.

Het blauwe deel:
1. Krachtige managementinfrastructuur: managementsystemen die werken.
2. Effectieve actieplanning en uitvoering: zeg wat je doet, doe wat je zegt en continue verbetering.

Het groene deel:
1. Sterk verbonden medewerkers: mensen die passen en presteren.
2. Gezonde en positieve cultuur: samen uit en thuis.

Digitale vragenlijst

Resultaten scores digitale vragenlijst

Om de knelpunten en de volgorde van de deelaspecten snel helder te krijgen, is het managementteam onderworpen aan een digitale vragenlijst. De verwerking van de resultaten leidde tot een rapportcijfer per deelaspect. Ook hebben de leden van het managementteam een inschatting gemaakt van de impact, dat het deelaspect op het verdere succes van de onderneming heeft.

Schematisch zien de resultaten van de vragenlijst er als volgt uit.

Speerpunten voor 2019

Op basis van de resultaten en onze analyse, zijn wij in staat om een voorstel te doen voor een programmatische aanpak. Hierin staat de volgorde en de samenhang tussen de aan te pakken aspecten centraal.

Deze onderneming is het best geholpen met krijgen van grip op groei in het komende jaar. Dit kan concreet worden gemaakt door zich te richten op drie deelaspecten van het groeimodel:

  1. Ambitieus topteam: formuleren van de persoonlijke ambities van de leden van het managementteam, inclusief de dga.
  2. Krachtige managementinfrastructuur:
    • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk maken en er naar gaan werken;
    • relevante stuur- en verantwoordingsinformatie: opzetten, inrichten en gaan gebruiken.
  3. Sterk verbonden medewerkers: ontwikkeling van alle medewerkers zodat ze niet alleen passen, maar de groei ook kunnen bijbenen en zo blijven presteren.

Deze 3 deelaspecten zijn de speerpunten, of de zogenaamde ‘vital few’ voor 2019 geworden.

Programma 2019

Onze rol is dat wij naast de uitvoering van de strategisch analyse de ondernemer ondersteunen met de uitvoering van deze speerpunten voor zijn onderneming. Wij zijn periodiek betrokkenen bij de voortgang, realisatie en eventuele bijsturing.

Een eerste stap is geweest, dat de ondernemer en zjin leden van het managementteam onder onze leiding met waardenprofielen aan de slag zijn gegaan. Het doel hiervan is om de effectiviteit van het managementteam – als ambitieus topteam – te verhogen.

Project vs programma

Strategie en realisatie in de praktijk betekent voor onze opdrachtgever geen incidenteel project. Het is een op duidelijke prioriteitsstelling gebaseerd programma, gericht op het beheerst verder laten groeien van de onderneming.

Op deze wijze krijgt de ondernemer weer de ruimte om te ondernemen en kan het managementteam en de medewerkers doen waarvoor ze zijn besteld. Waarom? Ze hebben – weer – vertrouwen in elkaars kunnen en kracht!

Ander nieuws

Strategie? Let op uw zaak!

Een toelichting op de onderzoeksresultaten: over de mate van effectiviteit van (het opstellen en uitvoeren van) strategie.

Lees meer >

Succesvol verbinder tussen strategie en realisatie

IJsselvliet in het nieuws in het magazine OnderNamen (herfstnummer 2018). Een nadere kennismaking met regio Amersfoort in een leuk interview met Bert Gadellaa, Eric Moen en Esther Besseling. Over het (succesvol) verbinden tussen strategie en realisatie.

Lees meer >

Wilt u dat wij contact opnemen? Stuur ons een mailtje klik hier